• Newsletter

REGULAMIN NEWSLETTERA:

 1. Usługa Newsletter Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep wiadomości na adres e-mail i/lub telefon, podany przez Klienta przy zapisie się do newslettera. Możesz podać tylko e-mail (newsletter otrzymasz od nas mailowo) albo tylko telefon (newsletter otrzymasz od nas smsem) lub obie te dane (otrzymasz od nas newsletter mailowo i smsem). W ramach usługi newsletter otrzymasz od nas (nie częściej niż 1 raz dziennie, a zwykle 1 raz w tygodniu) wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty Sklepu (w tym promocji, wyprzedaży, itp., które stanowią informacje handlowe), a także wydarzeń, konkursów i kampanii reklamowych itp. organizowanych przez Sklep lub w których Sklep bierze udział.

Usługa Newsletter jest bezpłatna i jest zawarta na czas nieoznaczony. Klient nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.

 1. Informacje dodatkowe Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie urządzenia komputerowego posiadającego standardowy system operacyjny, dostęp do Internetu oraz aktualną standardową przeglądarkę internetową, a także adres e-mail (w razie wysyłki newslettera mailowo). Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 2. Rezygnacja z newslettera W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi Newsletter klikając tutaj (zrezygnuj z newslettera) lub składając oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu:

App Sklep, ASATO Sp. z o.o., ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo | e-mail: biuro@appsklep.pl

 1. Reklamacje Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu:

App Sklep, ASATO Sp. z o.o., ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo | e-mail: biuro@appsklep.pl

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko), dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) oraz opisać na czym polegały nieprawidłowości dotyczące usługi Newsletter i wskazać oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji. Możesz skorzystać z formularza reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), lecz nie jest to obowiązkowe. Odpowiedzi na reklamację Sklep udziela Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będzie otrzymywał od nas wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty Sklepu (w tym promocji, wyprzedaży, itp., które stanowią informacje handlowe), a także wydarzeń, konkursów i kampanii reklamowych itp. organizowanych przez Sklep lub w których Sklep bierze udział. W tym celu wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zapisanie się i otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera. Możesz podać tylko e-mail (newsletter otrzymasz od nas mailowo) albo tylko telefon (newsletter otrzymasz od nas smsem) lub obie te dane (otrzymasz od nas newsletter mailowo i smsem).
 2. Administratorem danych osobowych jest:

ASATO Sp. z o.o., ul. Głogowska 82 /22, 60-741 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 5000,00 zł, KRS 0000993134, NIP 7792544540, REGON 523179876;

adres do korespondencji: App Sklep, ASATO Sp. z o.o., ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo | e-mail: biuro@appsklep.pl

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest przede wszystkim Twoja zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 2. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.
 3. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas usługi potrzebne dla naszego działania i rozwoju. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie).
 5. Masz prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.