• Reklamacja

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

(ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

ODNOŚNIE WSZYTSKICH ZAKUPIONYCH W NASZYM SKLEPIE PRODUKTÓW
ODPOWIADAMY ZA WADY (BRAK ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ) PRZEZ
24 MIESIĄCE.

Reklamacja i gwarancja
 1. Sklep odpowiada za zgodność towaru (Produktu) z umową. W razie braku zgodności towaru z umową Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta przysługują uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta.
 2. [Naprawa lub wymiana] Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 6. Klient udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. [Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy] Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta,
 • Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta,
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta,
 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sklep zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.
 8. [Zgodność towaru z umową] Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 18 lub 19 powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 18 lub 19, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. [Terminy] Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sklep nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 22 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Określone powyżej uprawnienia dot. braku zgodności towaru z umową przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.
 5. [Reklamacja] Aby złożyć reklamację, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany w paragrafie 3 Regulaminu lub na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej appsklep.pl, zawierającej nasze dane kontaktowe). Informacje dot. reklamacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce Zwroty i reklamacje.
 6. Możesz skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami z prawami konsumenta, Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.
 8. Sklep nie udziela osobnej gwarancji na sprzedawane towary, jednak Klient ma prawo skorzystać z uprawnień dot. braku zgodności towaru z umową na zasadach określonych w przepisach prawa (patrz informacje powyżej). Niektóre Produkty objęte są gwarancją producenta – w takim przypadku informacja o gwarancji producenta znajduje się na naszej stronie w opisie Produktu, a Produkt wydawany jest z odpowiednimi dokumentami dot. udzielonej gwarancji, zawierającymi treść gwarancji.
 9. Sklep nie świadczy tzw. usług posprzedażnych, chyba że coś innego wynikać będzie z osobnego regulaminu dla danej usługi posprzedażnej.