SZYBKA WYSYŁKA - zamówienia złożone do 16:30, wysyłamy w ten sam dzień roboczy. Dotyczy Paczkomat i Kurier.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO APPSKLEP.PL
 
§1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy App Sklep dostępny pod adresem appsklep.pl, prowadzony jest przez:
ASATO Sp. z o.o., ul. Głogowska 82/22, 60-741 Poznań, KRS 0000993134, NIP 7792544540,
adres do korespondencji: App Sklep, ASATO Sp. z o.o., ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin zawiera również zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży z Klientem.
§2
Definicje
 1. Sprzedawca - spółka ASATO Sp. z o.o., ul. Głogowska 82/22, 60-741 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 5000,00 zł, KRS 0000993134, NIP 7792544540, REGON 523179876;
 2. Klient - każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) k.c.;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i korzystająca ze Sklepu;
 5. Przedsiębiorca z prawami konsumenta – Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu od 1.01.2021 r. do dn. 31.12.2022 r. oraz Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu od dn. 1.01.2023 r.
 6. Sklep - sklep internetowy App Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym appsklep.pl;
 7. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego złożenie (z obowiązkiem zapłaty) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu (lub Produktów) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 10. Konto- konto założone przez Klienta w Sklepie w wyniku rejestracji dokonanej w Sklepie (w ramach świadczonej przez Sklep usługi Konta Klienta);
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 12. Formularz zamówienia- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 13. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu (lub Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
§3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: App Sklep, ASATO Sp. z o.o., ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@appsklep.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 720 752 801.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 68 1020 4027 0000 1002 1797 6313.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w preferowanych ze strony Sprzedawcy godzinach od 1000do 1600.
 
§4
Wymogi techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania Zamówień niezbędne są:
 1. posiadanie urządzenia komputerowego posiadającego standardowy system operacyjny, dostęp do Internetu oraz aktualną standardową przeglądarkę internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. aktywny numer telefonu komórkowego,
 4. włączona obsługa plików cookies w Sklepie oraz posiadanie aktualnego Javascript,
 5. programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Sklep do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).
 
§5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane m.in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Powyższe wyłączenie (ograniczenie) odpowiedzialności nie narusza uprawnień Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub bez zakładania Konta – konieczne jest wówczas podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, zaś jej konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).
 6. Gdy nie można ustalić wysokości ew. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o obowiązku ich uiszczenia, zaś ich konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).
 
§6
Konto Klienta w Sklepie
 1. Konto Klienta stanowi dodatkową usługę dostępną w Sklepie, świadczoną przez Sprzedawcę na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.
 2. Konto Klienta przyspiesza proces składania Zamówień w Sklepie oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu, takich jak:
 • wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,
 • obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie wybranych przez Klienta (lista życzeń),
 • dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta.
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W celu założenie Konta Klienta w naszym Sklepie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres i adres e-mail, a w przypadku Przedsiębiorcy także dane firmy (nazwa, adres firmy i NIP). Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane podane na Koncie Klienta mogą być następnie (po zalogowaniu) wykorzystane przez Ciebie w toku składania zamówień w naszym Sklepie, co zwykle przyspiesza proces składania zamówienia.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie wskazanego podczas rejestracji loginu i ustawionego przez Klienta hasła.
 3. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi Konto Klienta korzystając z funkcji usunięcia konta dostępnej po zalogowaniu na Konto Klienta lub składając oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej pl, zawierającej nasze dane kontaktowe).
 
§7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka odpowiednim przyciskiem na stronie Produktu;
 3. wypełnić Formularz zamówienia, postępując zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach składania Zamówienia (wpisać odpowiednie dane Klienta, wybrać metodę płatności i dostawy itp.);
 4. kliknąć widoczny na końcu zamówienia przycisk składania zamówienia (z obowiązkiem zapłaty);
 5. opłacić zamówienie w terminie określonym w Regulaminie.
 
§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1.Dostępne metody dostawy (odbioru) zamówienia (oraz ich koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatności oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.
 1. Dostępne metody płatności za Zamówienie (oraz ich ewentualny koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatności oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wyboru metody dostawy i metody płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia.
 3. W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze (za pobraniem) zapłaty za Zamówienie należy dokonać u przewoźnika przy odbiorze przesyłki.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatności.
 
§9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza mailowo (na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta) jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. a) płatności w formie przedpłaty (płatność przelewem, płatność elektroniczna, itp.) – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia,
 5. b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej (np. PayPo) – Klient obowiązany jest do zawarcia z daną instytucją finansową umowy pożyczki/umowy kredytu konsumenckiego udzielonych na zapłatę za Produkty zakupione w Sklepie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia,
 6. c) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem.
4.W razie niedokonania płatności za Zamówienie w powyższych terminach, Zamówienie zostanie anulowane i Umowa Sprzedaży uznana za rozwiązaną (brak płatności w terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowy Sprzedaży).
 1. Maksymalny czas dostawy Zamówienia wynosi 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zwykle ten czas jest krótszy i Zamówienie zostanie wysłane przez Sklep w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, należy przyjąć dla Zamówienia najdłuższy podany termin.
 2. Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w formie przedpłaty (np. płatność przelewem, płatność elektroniczna) - od dnia uznania na rachunku bankowym Sklepu płatności za Zamówienie dokonanej przez Klienta,
 4. b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej (np. PayPo) – od dnia uznania na rachunku bankowym Sklepu płatności za Zamówienie dokonanej przez instytucję finansową, na podstawie zawartej z Klientem umowy pożyczki/umowy kredytu konsumenckiego udzielonych na zapłatę za Produkty zakupione w Sklepie,
 5. c) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazane na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.
 
§10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, możesz odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany w  3 Regulaminu lub na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej appsklep.pl, zawierającej nasze dane kontaktowe). Możesz skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki z Produktem przez Ciebie (lub inną wskazaną przez Ciebie osobę, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia odbioru przez Ciebie (lub inną wskazaną przez Ciebie osobę, inną niż przewoźnik) ostatniego towaru, jego partii lub części.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, żebyś przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wysłał nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu Klientowi potwierdzenie wskazane w przepisach,
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej (np. licytacji na Allegro.pl),
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany zwrócić nam Produkt w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli wyślesz do nas przesyłkę zwrotną przed upływem terminu 14 dni lub przekażesz zwracany towar osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru (chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar). Zwracany produkt należy odesłać na adres do korespondencji Sklepu podany w  3 Regulaminu lub na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej appsklep.pl, zawierającej nasze dane kontaktowe).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracane są Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (przy czym możliwość wstrzymania nie dotyczy przypadku, gdy Sklep zaproponował, że sam odbierze od Ciebie towar). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) na inne rozwiązanie.
 3. Nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem. Ponosisz jednak bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli musisz we własnym zakresie dostarczyć do nas zwracany produkt i ponieść koszty zwrotu produktu w wybranej przez siebie formie), chyba że Sklep w odrębnym oświadczeniu zgodził się je ponieść (np. w mailu lub w ramach usługi darmowego zwrotu, jeśli taka usługa jest świadczona przez Sklep). Jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszt zwrotu takiego Produktu będzie się znajdować na naszej stronie w opisie Produktu oraz informacja o nim będzie podana w trakcie składania Zamówienia.
 4. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu (stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży, od której odstąpił), będące wynikiem korzystania z takiego produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (np. używanie sprzętu w zakresie wykraczającym poza jego wypróbowanie w podobny sposób, jak ma to miejsce w sklepie stacjonarnym), chyba że Sklep nie poinformował Klienta prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta.
 5. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem (np. umowa dodatkowa dot. płatności odroczonej – PayPo). Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 6. Określone powyżej prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.
 
§11
Reklamacja i gwarancja
 1. Sklep odpowiada za zgodność towaru (Produktu) z umową. W razie braku zgodności towaru z umową Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta przysługują uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta.
 2. [Naprawa lub wymiana] Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 6. Klient udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. [Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy] Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta,
 • Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta,
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta,
 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sklep zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.
 8. [Zgodność towaru z umową] Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 18 lub 19 powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 18 lub 19, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. [Terminy] Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sklep nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 22 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Określone powyżej uprawnienia dot. braku zgodności towaru z umową przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.
 5. [Reklamacja] Aby złożyć reklamację, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany w paragrafie 3 Regulaminu lub na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej appsklep.pl, zawierającej nasze dane kontaktowe). Informacje dot. reklamacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce Zwroty i reklamacje.
 6. Możesz skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami z prawami konsumenta, Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.
 8. Sklep nie udziela osobnej gwarancji na sprzedawane towary, jednak Klient ma prawo skorzystać z uprawnień dot. braku zgodności towaru z umową na zasadach określonych w przepisach prawa (patrz informacje powyżej). Niektóre Produkty objęte są gwarancją producenta – w takim przypadku informacja o gwarancji producenta znajduje się na naszej stronie w opisie Produktu, a Produkt wydawany jest z odpowiednimi dokumentami dot. udzielonej gwarancji, zawierającymi treść gwarancji.
 9. Sklep nie świadczy tzw. usług posprzedażnych, chyba że coś innego wynikać będzie z osobnego regulaminu dla danej usługi posprzedażnej.
 
§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • przed sądami polubownymi (w szczególności przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej) – w tym celu konsument musi zgłosić do sądu polubownego wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie przed sądem polubownym jest zasadniczo bezpłatne, z wyjątkiem ponoszenia kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego,
 • w drodze mediacji przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej - w tym celu konsument musi zgłosić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację (możliwe jest również wszczęcie postępowania mediacyjnego z urzędu), przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie mediacyjne jest bezpłatne,
 • w drodze mediacji przed mediatorem - w tym celu konsument musi zgłosić do mediatora wniosek o wszczęcie mediacji, przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie mediacyjne jest zwykle płatne (zgodnie z umową o mediację zawartą z mediatorem); lista stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych,
 • chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • ponadto możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta. W przypadku sporów transgranicznych w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii istnieją Europejskie Centra Konsumenckie (ECK), które udzielają pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.
 
§13
Dane osobowe w Sklepie (Polityka prywatności), Cookies, Logi serwera
 1. Informacje dotyczące przetwarzania w Sklepie danych osobowych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.
 2. Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej pl, Sklep wykorzystuje technologię znaną jako cookies. Informacje dotyczące cookies dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.
 3. Do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową appsklep.pl wykorzystywane są logi serwera. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową appsklep.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową appsklep.pl. Informacje dotyczące logów serwera dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.
 4. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies. Sklep podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.
 
§14
Postepowanie reklamacyjne dot. usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Sklep nie świadczy usług cyfrowych i o dostarczanie treści cyfrowej innych niż takie, gdzie konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego (np. Konto Klienta, Newsletter).
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego appsklep.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej pl (np. Konto Klienta, Newsletter) należy składać mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany w § 3 Regulaminu lub na naszej stronie (w stopce na dole strony internetowej appsklep.pl, zawierającej nasze dane kontaktowe).
 3. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko), dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) oraz opisać na czym polegały nieprawidłowości dotyczące danej usługi i wskazać oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji. Możesz skorzystać z formularza reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Odpowiedzi na reklamację Sklep udziela Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
§15
Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów i przedsiębiorców z prawami konsumenta
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.
 
§16
Postanowienia końcowe dotyczące przedsiębiorców
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Stare Miasto).
 3. Z chwilą wydania przez Sklep Produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.
 4. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących). Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 5. Ponadto Sprzedawca może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).
 
§17
Postanowienia końcowe
 1. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji ze Sklepem, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza kwotę wskazaną w bezwzględnie wiążących prawa.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znak towarowych, logo oraz innych treści i elementów, przysługują Sklepowi. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej appsklep.pl lub jej części bez zgody Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
 • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego appsklep.pl lub usług świadczonych w ramach Sklepu drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej appsklep.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,
 • jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie appsklep.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony appsklep.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie appsklep.pl,
 • wprowadzania nowych usług na stronie appsklep.pl.
 1. W razie zmiany Regulaminu, Sklep opublikuje nowy Regulamin na stronie pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu). W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej ze Sklepem trwającej umowy, której dotyczy zmiana Regulaminu (np. umowa dot. Konta Klienta). Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sklepem, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Wersja regulaminu obowiązuje od 01.2023 r.