• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Appsklep.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Appsklep.pl dostępny pod adresem appsklep.pl, prowadzony jest przez:

ASATO Sp. z o.o.
uL. GŁOGOWSKA 82 /22
60-741 Poznań
Numer KRS 0000993134
NIP 7792544540

adres do korespondencji: ASATO Sp. z o.o., Batorowska 12 60-185 Skórzewo,

NIP 8442292110, REGON 200420486, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzone j przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin zawiera również zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży z Klientem.

 

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca -

ASATO Sp. z o.o.
uL. GŁOGOWSKA 82 /22
60-741 Poznań
Numer KRS 0000993134
NIP 7792544540

adres do korespondencji: ASATO Sp. z o.o, Batorowska 12 60-185 Skórzewo,

2. Klient - każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC; Za Konsumenta będzie traktowana również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym appsklep.pl;

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego złożenie (z obowiązkiem zapłaty) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu (lub Produktów) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

9. Konto - konto założone przez Klienta w Sklepie w wyniku rejestracji dokonanej w Sklepie (w ramach świadczonej przez Sklep usługi Konta Klienta);

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

11. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

12. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu (lub Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ASATO sp. z o.o., Batorowska 12 60-185 Skórzewo.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@appsklep.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 720 752 801

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 68 1020 4027 0000 1002 1797 6313

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w preferowanych ze strony Sprzedawcy godzinach od 1000 do 1600.

 

§ 4

Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania Zamówień niezbędne są:

a) posiadanie urządzenia komputerowego posiadającego standardowy system operacyjny, dostęp do Internetu oraz aktualną standardową przeglądarkę internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies w Sklepie oraz posiadanie aktualnego Javascript,

d) programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Sklep do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane m.in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub bez zakładania Konta – konieczne jest wówczas podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, zaś jej konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).

6. Gdy nie można ustalić wysokości ew. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o obowiązku ich uiszczenia, zaś ich konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).

 

§ 6

Konto Klienta w Sklepie

1. Konto Klienta stanowi dodatkową usługę dostępną w Sklepie, świadczoną przez Sprzedawcę na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

2. Konto Klienta przyspiesza proces składania Zamówień w Sklepie oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu, takich jak:

· wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

· obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie wybranych przez Klienta (lista życzeń),

  • dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta,

3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W celu założenie Konta Klienta w naszym Sklepie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres i adres e-mail, a w przypadku Przedsiębiorcy także dane firmy (nazwa, adres firmy i NIP). Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane podane na Koncie Klienta mogą być następnie (po zalogowaniu) wykorzystane przez Ciebie w toku składania zamówień w naszym Sklepie, co zwykle przyspiesza proces składania zamówienia.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie wskazanego podczas rejestracji loginu i ustawionego przez Klienta hasła.

5. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi Konto Klienta korzystając z funkcji usunięcia konta dostępnej po zalogowaniu na Konto Klienta lub składając oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt. Możesz skorzystać z formularza rezygnacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania ), lecz nie jest to obowiązkowe.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka odpowiednim przyciskiem na stronie Produktu;

3. wypełnić Formularz zamówienia, postępując zgodnie z instrukcjami w kolejnych korkach składania Zamówienia (wpisać odpowiednie dane Klienta, wybrać metodę płatności i dostawy itp.).

4. kliknąć widoczny na końcu zamówienia przycisk składania zamówienia.

5. opłacić zamówienie w terminie określonym w Regulaminie.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Dostępne metody dostawy (odbioru) zamówienia (oraz ich koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostępne metody płatności za Zamówienie (oraz ich ewentualny koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

3. Wyboru metody dostawy i metody płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze (za pobraniem) zapłaty za Zamówienie należy dokonać u przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza mailowo (na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta) jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności w formie przedpłaty (np. płatność przelewem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatniczą, płatność na raty, płatność odroczona), Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem.

4.W razie niedokonania płatności za Zamówienie w powyższych terminach, Zamówienie zostanie anulowane i Umowa Sprzedaży uznana za rozwiązaną (brak płatności w terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowy Sprzedaży).

5. Maksymalny czas dostawy Zamówienia wynosi 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zwykle ten czas jest krótszy i Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, należy przyjąć dla Zamówienia najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania dokonanej przez Klienta płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazane na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas ASATO sp. z o.o., Batorowska 12 60-185 Skórzewo tel. 720 752 801, e-mail: biuro@appsklep.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt. Możesz skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki przez Ciebie (lub inną wskazaną przez Ciebie osobę). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, żebyś przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wysłał nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

· w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

· świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

· w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany zwrócić nam produkt w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli wyślesz do nas przesyłkę zwrotną przed upływem terminu 14 dni. Zwracany produkt należy odesłać na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracane są Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie.

6. 6. Nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem. Ponosisz jednak bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli musisz we własnym zakresie dostarczyć do nas zwracany produkt i ponieść koszty zwrotu produktu w wybranej przez siebie formie). Jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszt zwrotu takiego Produktu będzie się znajdować na naszej stronie w opisie Produktu.

7. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu (stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży, od której odstąpił), będące wynikiem korzystania z takiego produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (np. używanie sprzętu w zakresie wykraczającym poza jego wypróbowanie w podobny sposób, jak ma to miejsce w sklepie stacjonarnym).

8. Określone powyżej prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Ci towar bez wad i odpowiada wobec Ciebie, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami prawa (rękojmia za wady). Jeżeli stwierdzisz wadę w sprzedanym produkcie przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej, możesz zgłosić nam reklamację.

2. Aby złożyć reklamację, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt. Możesz skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Reklamowany produkt należy do nas odesłać na następujący adres:

ASATO sp. z o.o., Batorowska 12 60-185 Skórzewo.

3. Szczegółową procedurę rozpatrywania reklamacji przez Sklep znajdziesz na naszej stronie w zakładce Zwroty i reklamacje.

4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.

5. Sprzedawca nie udziela osobnej gwarancji na sprzedawane towary, jednak Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy na zasadach określonych w przepisach prawa (patrz informacje powyżej). Niektóre Produkty objęte są gwarancją producenta – w takim przypadku informacja o gwarancji producenta znajduje się na naszej stronie w opisie Produktu, a Produkt wydawany jest z odpowiednimi dokumentami dot. udzielonej gwarancji, zawierającymi treść gwarancji.

6. Sklep nie świadczy tzw. usług posprzedażnych, chyba że coś innego wynikać będzie z osobnego regulaminu dla danej usługi posprzedażnej.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

· przed sądami polubownymi (w szczególności przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej) – w tym celu konsument musi zgłosić do sądu polubownego wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie przed sądem polubownym jest zasadniczo bezpłatne, z wyjątkiem ponoszenia kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego,

· w drodze mediacji przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej - w tym celu konsument musi zgłosić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację (możliwe jest również wszczęcie postępowania mediacyjnego z urzędu), przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie mediacyjne jest bezpłatne,

· chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

· ponadto możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta. W przypadku sporów transgranicznych w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii istnieją Europejskie Centra Konsumenckie (ECK), które udzielają pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie (Polityka prywatności), Cookies, Logi serwera

1. Informacje dotyczące przetwarzania w Sklepie danych osobowych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.

2. Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej appsklep.pl, Sklep wykorzystuje technologię znaną jako cookies. Informacje dotyczące cookies dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.

3. Do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową appsklep.pl wykorzystywane są logi serwera. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową appsklep.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową appsklep.pl. Informacje dotyczące logów serwera dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.

4. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies. Sklep podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

§ 14

Postepowanie reklamacyjne dot. usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego appsklep.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej appsklep.pl (np. Konto Klienta, Newsletter) należy składać mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na stronie www.appsklep.pl w zakładce Kontakt.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko), dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) oraz opisać na czym polegały nieprawidłowości dotyczące usługi Konto Klienta i wskazać oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji. Możesz skorzystać z formularza reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania), lecz nie jest to obowiązkowe.

3. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 15

Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów

Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

 

§ 16

Postanowienia końcowe dotyczące Klientów niebędących konsumentami

1. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Nowe Miasto).

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (nie będącego konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.

3. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Sprzedawca ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

4. W przypadku Klientów (niebędących konsumentami) Sprzedawca może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).

 

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wszelkie prawa do strony internetowej appsklep.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znak towarowych, logo oraz innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej appsklep.pl lub jej części bez zgody Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:

· zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego appsklep.pl lub usług świadczonych w ramach Sklepu drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej appsklep.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

· jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

· w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

· w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

· w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie appsklep.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony appsklep.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony appsklep.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie appsklep.pl,

· wprowadzania nowych usług na stronie appsklep.pl.

4. W razie zmiany Regulaminu, Sklep opublikuje nowy Regulamin na stronie appsklep.pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu). W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej ze Sklepem umowy, której dotyczy zmiana Regulaminu (np. umowa dot. Konta Klienta). Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sprzedawcą, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 30.11 2022 r.

Znak-wodny.png